แนะนำหนังสือ 16 เมษายน 2560

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2560
ชื่อหนังสือ :–         งามสมบรมราชินีนาถ 
ชื่อผู้แต่ง :–           ปิยนันท์ เพชระบูรณิน, บรรณาธิการ
Call Number :
–    อ 923.1593 ง361 2559  รายละเอียด :–   หนังสือ “งามสมบรมราชินีนาถ” จัดทำขึ้นทั้งเล่มภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาเป็นการเล่าเรื่องราวการทำงานของนายบัลแมงที่ได้ดูแลการออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติต่างๆ ในทวีปอเมริกาและยุโรปรวม ๑๕ ประเทศ ในพุทธศักราช ๒๕๐๓ ทรงตระหนักว่า เป็นการตามเสด็จทางราชการครั้งใหญ่ ดังนั้นการตระเตรียมฉลองพระองค์ในโอกาสต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง นอกจากฉลองพระองค์ชุดไทยแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายปิแอร์ บัลแมง นักออกแบบชาวฝรั่งเศส ทำหน้าที่ดูแลการตัดเย็บฉลองพระองค์แบบสากลและ แนะนำเรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องตามธรรมเนียมตะวันตก ซึ่งนายปิแอร์ บัลแมง ได้ดูแล  การตัดเย็บฉลองพระองค์มากว่า ๒๒ ปี ฉลองพระองค์ส่วนใหญ่ตัดเย็บจากผ้าไทย ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติจึงมี    ความงดงามเหมาะสมแก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถอย่างแท้จริง
ชื่อหนังสือ :–         การประมาณราคาก่อสร้าง
ชื่อผู้แต่ง :–           พิภพ สุนทรสมัย
Call Number :–  692.5 พ713ก 2560 รายละเอียด :– หนังสือ การประมาณราคาก่อสร้าง” เล่มนี้ มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ถูกต้องและทันสมัยยิ่งขึ้น โดยยังคงแสดงวิธีการประมาณราคาก่อสร้างแบบคิดละเอียด ผ่านการบรรยายด้วยถ้อยคำง่าย ๆ และมีรูปประกอบพร้อมตัวอย่างให้คิดจากแบบก่อสร้างจริง นอกจากนี้ยังมีการแบ่งเรื่องให้ศึกษาเป็นลำดับ รวมถึงเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ  การประมาณการจากแบบก่อสร้าง และการคิดแบบหล่อคอนกรีตและส่วนก่อสร้างประกอบอาคารด้วย
ชื่อหนังสือ :–         ท่าเตียน : วัด วัง บ้าน ร้าน ตลาด และผู้คน
ชื่อผู้แต่ง :–           ดำรงพล อินทร์จันทร์
Call Number :–   อ 307.764 ด493ห 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “ท่าเตียน : วัด วัง บ้าน ร้าน ตลาด และผู้คน” เล่มนี้ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ชุมชนท่าเตียน ที่ว่าด้วยเรื่องของพื้นที่และผู้คนทางภูมิสังคมวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ แม้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ตามยุคสมัยทางสังคมการเมืองไปเพียงใด แต่ความเป็นชุมชนของท่าเตียนก็ยังปรากฏอยู่ ภาพภายนอกจากมุมมองของผู้สัญจรผ่านไปมาอาจมองว่าท่าเตียนเป็นเพียงย่านตลาดการค้าปลีกและค้าส่ง แต่สำหรับชาวชุมชนแล้ว ที่นี่คือบ้านเกิดและแหล่งทำมาหากินที่ทำให้พวกเขาสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้ตั้งแต่บรรพบุรุษ ขณะเดียวกัน หลายคนยังมีความคาดหวังที่จะสืบทอดกิจการของตนเองสู่คนรุ่นหลังต่อไป
ชื่อหนังสือ :–         บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฏ
ชื่อผู้แต่ง :–           เศรษฐวัฒน์ สุรินทร์คำ,  กองบรรณาธิการ
Call Number :–   พ 320.9593 บ268 2556 รายละเอียด :– หนังสือ “บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฏ” เป็นหนังสือที่นำเสนอเนื้อหาและเรื่องราวของทั้ง 13 คน ที่ถูกกล่าวถึง ทั้งจากเรื่องราวที่เคยมีผู้เขียนถึงไว้ จากบทสัมภาษณ์อดีต และบทสัมภาษณ์               ในปัจจุบัน โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ภาค ภาค 1 : ความทรงจำของ “กบฏ” เดือนตุลาฯ และภาค 2 : ข้อเขียนถึงผู้ร่วมอุดมการณ์  ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจด้านการเมือง เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถาม   หรือการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยต่อไป
ชื่อหนังสือ :–         แผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)
ชื่อผู้แต่ง :–           สภาพัฒนาการเมือง
Call Number :–  อ 320.9593 ผ932 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “แผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)” เล่มนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 โดยสภาพัฒนาการเมืองมีหน้าที่สำคัญในการดำเนินภารกิจเพื่อการพัฒนาประเทศในด้านการเมือง การจัดตั้งสภาพลเมืองระดับจังหวัดและสถาบันพัฒนาประชาธิปไตย ทั้งในเรื่องการปฏิรูปการเมืองและการพัฒนาประเทศด้านการเมืองทั้งระบบ การวางรากฐานประชาธิปไตยให้มั่นคงจากระดับฐานล่าง ทั้งในทางวิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้แก่สังคมไทยทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ ให้ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ความผาสุกของพี่น้องประชาชนชาวไทยต่อไป
ชื่อหนังสือ :–         รุไบยาต : วารสารวิชาการด้านเอเชียศึกษา : ฉบับที่ 3
ชื่อผู้แต่ง :–           ทวีศักดิ์ เผือกสม, บรรณาธิการ
Call Number :–    RH 070.175 ร663 2554 รายละเอียด :–   หนังสือ “รุไบยาต : วารสารวิชาการด้านเอเชียศึกษา : ฉบับที่ 3” เล่มนี้เป็นวารสาร Peer Review เป็นวารสารในลักษณะสหศาสตร์และหลากหลายแขนงวิชา ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในสาขาเอเชียศึกษา ภายใต้คำนิยามต่อเอเชีย ในความหมายอย่างกว้าง ครอบคลุมพื้นที่จากเอเชียตะวันตก (ตะวันออกกลาง)       เอเชียกลาง  เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก โดยนำเสนอบทความในรูปแบบของบทความทางวิชาการ
ชื่อหนังสือ :–         ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ : บทเรียนจากคนอื่น
ชื่อผู้แต่ง :–           ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, ผู้เรียบเรียง
Call Number :– 069 ป135 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ : บทเรียนจากคนอื่น” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการทำงานในมิติทางสังคมของพิพิธภัณฑ์  ซึ่งผู้เรียบเรียงได้คัดสรรจากต่างประเทศมาเป็นตัวอย่าง เพื่อนำมาเสนองานอันจะเน้นให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับสังคมโดยพิพิธภัณฑ์ ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา หลักๆ ซึ่งได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในฐานะสถาบันการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์คนสามวัย (เด็กเล็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ ผู้สูงวัย)  พิพิธภัณฑ์กับการพัฒนางานร่วมกับผู้มีความต้องการพิเศษ (ผู้พิการทางกายและเชาวน์ปัญญา) และบทบาทของพิพิธภัณฑ์กับชุมชนและคนอพยพ เป็นต้น
ชื่อหนังสือ :–              การประมาณราคาก่อสร้าง
ชื่อผู้แต่ง :–                วิสูตร จิระดำเกิง
Call Number :–    692.5 ว796ก 2558
 รายละเอียด :– การประมาณราคาก่อสร้างการประมาณราคาก่อสร้าง ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารและจัดการงานก่อสร้าง หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง วิธีวัดปริมาณงานก่อสร้าง การวิเคราะห์ราคาต่อหน่วยตลอดจนการจัดทำเอกสารเสนอราคา และสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการทำประมาณราคาก่อสร้าง รวมถึงเทคนิคในการบริหารงานก่อสร้างที่น่าสนใจไว้ด้วย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับวิศวกร สถาปนิก และผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างโดยทั่วไปจะมีไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และประยุกต์ใช้งานต่อไป
ชื่อหนังสือ :–         วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559
ชื่อผู้แต่ง :–           นิคม ชาวเรือ, บรรณาธิการ
Call Number :-    พ 895.91 ว242 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “สงบงงในดงงู” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์พานแว่นฟ้าประจำปี 2559 ซึ่งเป็นการนำเสนอเรื่องราวการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน มีกลวิธีเล่าเรื่องที่น่าสนใจ น่าติดตามว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร มีชั้นเชิงในการซ่อนประเด็น โดยการสร้างสัญลักษณ์เรื่องที่น่ากลัว ลึกลับ และเมื่ออ่านแล้วสามารถปลูกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นได้
ชื่อหนังสือ :–       พระพุทธองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกและสาระสำคัญในพระพุทธศาสนา
ชื่อผู้แต่ง :–         พุทฺธสาวโกภิกฺขุ
Call Number :  294.3015 พ836พ 2554  รายละเอียด :– หนังสือ “พระพุทธองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกและสาระสำคัญในพระพุทธศาสนา” เล่มนี้ เน้นความรู้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นนามธรรม คำว่าวิทยาศาสตร์นั้น ในภาษาเยอรมัน แปลว่า “ความรู้ของธรรมชาติ” (Natur Wissen Schaft หรือ Knowledge of Nature ในภาษาอังกฤษ) ภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่แปลความได้สอดคล้องกับภาษาสันสกฤต และแปลความหมายของวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมถึงความรู้ของธรรมชาติทั้งหมดซึ่งมีทั้งรูปและนาม
ชื่อหนังสือ :-       คู่มือการดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง :–         อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์, บรรณาธิการ
Call Number :–  616 ค695 2558  รายละเอียด :– หนังสือ คู่มือการดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์” เล่มนี้มีเนื้อหาที่เป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายในการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ โดยเนื้อหาเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ทันสมัยครอบคลุมองค์ความรู้และกะทัดรัด       ซึ่งประกอบด้วยเรื่องของปัญหาหรือโรคที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ การดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาต่างๆ เหล่านี้สามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์ต่ออายุรศาสตร์แพทย์ แพทย์ทั่วไป และการเวชปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง
ชื่อหนังสือ :–       พลัดหลงไปในห้วงเวลาของนักมายากล
ชื่อผู้แต่ง :–         วิสุทธิ์ ขาวเนียน
Call Number :–  พ 895.911 ว794พ 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “พลัดหลงไปในห้วงเวลาของนักมายากล” เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาที่เป็นบทกวีนิพนธ์ทั้งเล่ม โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ภาคด้วยกัน ได้แก่ภาค 1 : หลับฝันอยู่ในกระเพาะนกกระจาบ ภาค 2 : พลัดหลงไปในห้วงเวลาของนักมายากล และภาค 3 : จำนวนที่เหลือของนกฝูงหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ข้าท่องไปในคืนค่ำแห่งลมตะวันออก พร้อมผู้คนจากทั่วสารทิศ พลุแห่งการเฉลิมฉลองปะทุกระจ่างเหนือเมืองท่า เติมชีวิตให้ลูกชายของคณะราษฎรได้อิ่มเอมสีสันเกียรติยศ ข้าเบียดแทรกคลื่นผู้คนสู่ความรื่นเริงของโรงมหรสพพื้นถิ่น แวะจำหลักอยู่กับร้านยิงปืนอัดลม ก่อนถูกมนตราของนักเล่นกลตรึงไว้ได้ดวงไฟร้อนระอุ

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center