แนะนำหนังสือ 16 เม.ย. 2561

[box type=”note”]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
Call Number: 923.1593 ศ371 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เล่มนี้เป็นหนังสือซึ่งทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องการที่จะรวบรวม เรียบเรียง และถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงกฎหมายที่สนับสนุนโครงการฯ โดยมีรูปแบบการนำเสนอที่เป็นรูปธรรม มีเนื้อความครอบคลุมครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย ทั้งนี้ก็เพื่อเผยแพร่ศาสตร์ของพระราชาให้เห็นเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นการจัดทำเป็นครั้งแรก โดยแบ่งออกเป็น 13 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรดิน การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ สาธารณสุข สวัสดิการสังคม การศึกษา คมนาคม การสื่อสาร สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นวัตกรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือผ่าน QR Code ทั้งในรูปแบบของ E-Book และไฟล์ PDF รวมถึงทาง    สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อโซเซียลมีเดียที่เว็บไซต์และเฟสบุ๊คของสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย[/box]
[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 เม.ย. 2561
ชื่อผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์, ผู้เรียบเรียง
Call Number: อ 307.14 ค961 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “โครงการพระราชดำริดอยคำ” เล่มนี้ เป็นอีกเล่มหนึ่งในหนังสือชุดศาสตร์พระราชา โดยได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป และสำหรับโครงการนี้เริ่มขึ้นราวปีพุทธศักราช 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ทรงใช้เวลาในช่วงฤดูหนาว เสด็จแปรพระราชฐานไปจังหวัดเชียงใหม่ ทอดพระเนตรชีวิตของชาวบ้านบนดอย ชาวไทยภูเขาในภาคเหนือประกอบอาชีพปลูกข้าวเพื่อบริโภคควบคู่กับการปลูกฝิ่น ซึ่งสร้างปัญหาการทำลายป่าไม้จากการทำไร่เลื่อนลอย และที่สำคัญคือปัญหายาเสพติดที่แพร่หลายจากชุมชนชนบทไปสู่เมือง และกลายเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศในยุคนั้น จึงเป็นที่มาในการริเริ่มโครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา ในปี พ.ศ. 2512 โดยทรงมอบหมายให้ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นประธานอำนวยการโครงการหลวงฯ [/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ชื่อผู้แต่ง: วิชัย โชควิวัฒน
Call Number: 610.724 ว539จ 2560
รายละเอียด:  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมข้อเขียนต่างๆที่เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งนอกจากจะนำเสนอประวัติความเป็นมา และหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทั้งในระดับสากลและของประเทศไทยโดยสังเขปแล้ว ยังนำเสนอแนวทางและกรณีศึกษาต่างๆ อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจ โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งในฐานะผู้วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ด้วย[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย jQuery
ชื่อผู้แต่ง: ชาฟเฟอร์, โจนาธาน
Call Number: 006.78 ช522อ 2553
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย jQuery” เล่มนี้ กล่าวถึงการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย jQuery จากเทคโนโลยีสู่โซลูชั่น การเรียนรู้ jQuery เพื่อการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถโต้ตอบ กับผู้ใช้ได้ดียิ่งกว่าเดิม รวมถึงเทคนิคในการเพิ่มความสามารถพิเศษให้กับเว็บเพจด้วยแอนิเมชั่น เหมาะสำหรับเว็บโปรแกรมเมอร์ และเว็บดีไซเนอร์ ซึ่งจำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JavaScript และพื้นฐานของ HTML และ CSS และควรจะมีความรู้ใน Syntax ของภาษา JavaScript มาบ้าง แต่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ jQuery หรือการใช้งานไลบรารี JavaScript อื่นๆ มาก่อน[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี
Call Number: 382.0951 ค695 2560
รายละเอียด: หนังสือ “คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560” เล่มนี้ เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศจีนให้กับนักลงทุนไทยและผู้ที่สนใจ เพื่อได้ใช้เป็นแนวทางหรือเป็นข้อมูลประกอบ ในการศึกษาก่อนตัดสินใจไปลงทุน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน สถานภาพและนโยบายทางเศรษฐกิจ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีน เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรีของจีน สถานภาพการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยและจีน รวมถึงกฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: ฟลูอิไดเซซัน
ชื่อผู้แต่ง: เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ
Call Number: 660.284292 บ783ฟ 2560
รายละเอียด: ฟลูอิไดเซซัน ได้ถูกคิดค้นเพื่อที่จะอธิบายรูปแบบการสัมผัสกันเฉพาะของอนุภาคของแข็งและของไหล ที่ภาวะดังกล่าวอนุภาคของแข็งแต่ละเม็ดจะถูกแยกออกและเคลื่อนที่หมุนวนอยู่ในท่อ อนุภาคของแข็งจะอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับของไหล ลักษณะดังกล่าวจะทำให้ฟลูอิไดเซชันสามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงการทำงานของกระบวนการต่างๆได้ดียิ่งขึ้น โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการฟลูอิไดเซซัน ซึ่งครอบคลุมถึงลักษณะทางกายภาพของฟลูอิไดเซซัน เบดนิ่ง และฟลูอิไดซ์เบด การเกิดฟองแก๊ส การผสม เป็นต้น หนังสือ “ฟลูอิไดเซซัน” เล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหา หลักการ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: การวิเคราะห์การอยู่รอด
ชื่อผู้แต่ง: ศิริพร คำสะอาด
Call Number: 519.546 ศ463ก 2561
รายละเอียด: หนังสือ “การวิเคราะห์การอยู่รอด” เล่มนี้เป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการวิเคราะห์ที่เป็นพื้นฐาน ทั้งการประมาณค่าการอยู่รอด การเปรียบเทียบการอยู่รอด การวิเคราะห์ข้อมูลกรณีตัวแบบไม่ผ่านข้อสมมุติของตัวแบบการถดถอยค็อกซ์  การคำนวณขนาดตัวอย่าง เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไป[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: เคมีอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่ง: วรรณา กาญจนมยูร
Call Number: 660 ว267ค 2551
รายละเอียด: หนังสือ “เคมีอุตสาหกรรม” เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางเคมี โดยเนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งถือเป็นความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับผู้เรียนทางด้านอุตสาหกรรม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานในเชิงอุตสาหกรรมและในชีวิตประจำวันได้ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทางด้านเคมีอุสาหกรรม[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา
ชื่อผู้แต่ง: วุฒิสาร ตันไชย
Call Number: 615 ว874ค 2559
รายละเอียด: หนังสือ “โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา” เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีต่อธรรมาภิบาลของระบบอภิบาลยาในประเทศไทย  การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลของระบบอภิบาลยาของประเทศไทย เพื่อให้เกิดเป้าหมายในสามด้านซึ่งได้แก่ การมียาที่มีคุณภาพดีเพียงพอและครอบคลุมต่อการรักษาสุขภาพของประชาชน การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างคุ้มค่า และการทำให้ระบบอภิบาลยาของรัฐปลอดจากการทุจริต ภายใต้กรอบการศึกษาธรรมาภิบาลที่ประกอบด้วยหลักนิติรัฐ ความโปร่งใส ความรับผิดรับชอบ การมีส่วนร่วม และประสิทธิภาพ เป็นต้น[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ชื่อผู้แต่ง: เยื้อน ตันนิรันดร, บรรณาธิการ
Call Number: 618.24 ว896 2555
รายละเอียด:  หนังสือ “เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์” เล่มนี่ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาต่างๆเพื่อให้ทันสมัย โดยการเพิ่มความรู้ใหม่ๆเข้าไป เพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ทั้งการอัลตราซาวด์ การส่องกล้องเพื่อตรวจและรักษาทารกในครรภ์ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูสภาพของทารกในครรภ์ เวชศาสตร์มารดาและทารกเชิงประจักษ์ การแท้งซ้ำซาก ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์คลอด การเจ็บครรภ์คลอดและการคลอดก่อนกำหนด การตั้งครรภ์แฝด ความคันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ การตกเลือดก่อนคลอด ทารกโตช้าในครรภ์ การตั้งครรภ์เกินกำหนด และการตั้งครรภ์วัยรุ่น หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งแก่สูตินรีแพทย์  แพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน ที่จะได้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในเวชปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สตรีที่ตั้งครรภ์ต่อไป[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: การบัญชีการเงิน
ชื่อผู้แต่ง: ดวงสมร อรพินท์
Call Number: 657.48 ด231ก 2557
รายละเอียด: หนังสือ “การบัญชีการเงิน” เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่ทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีในแต่ละเรื่องที่ออกมาบังคับใช้ อีกทั้งแนวคิดขั้นพื้นฐานของการบัญชีขั้นต้น และกระบวนการในการบันทึกบัญชีตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงการจัดทำงบการเงินของกิจการให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้า และกิจการผลิตของธุรกิจประเภทบริษัทจำกัด การบันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะ และการใช้คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี เป็นต้น หนังสือเล่มนี้สามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจวงจรการบัญชีและทำงบบัญชีได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เป็นแนวทางการเรียนรู้ และผู้สนใจทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานทางการบัญชีมาบ้าง [/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 เม.ย. 2561ชื่อหนังสือ: ระบบควบคุมรถไฟและการอาณัติสัญญาณเบื้องต้น
ชื่อผู้แต่ง: มานะชัย วัฒนหัตถกรรม
Call Number: 385 ม445ร 2559
รายละเอียด:  หนังสือ “ระบบควบคุมรถไฟและการอาณัติสัญญาณเบื้องต้น” เล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยการพัฒนาระบบรางในอดีต โครงการระบบรถไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทางรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมรถไฟ เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ที่สนใจ อีกทั้งยังสามารถอ่านทบทวนความรู้ เพื่อทำความเข้าใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น[/box]

 

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามe-library librarySiam UniversityAcademic Resource Center