แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561

เตรียมสอบ CU-TEPแนะนำ CD ชื่อเรื่อง   The Best Test Preparation for CU-TEP : เตรียมสอบ CU-TEP

ผู้จัดทำ               :         Thai Graduate Research Examinations Institute
Call Number   :        CD 428.0076 ตส 717 ติดต่อได้ที่บรรณารักษ์ห้องดิจิตอล
รายละเอียด                CU-TEP ย่อมาจาก Chulalongkorn University Test of English Proficiency เป็นการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา จัดทำโดยสถาบันภาษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Language Institute) สำหรับให้ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Academic Testing Center) ไว้ใช้ทดสอบเพียงแต่ผู้เดียวในประเทศไทย เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยจะเป็นการวัดทักษะด้านการฟัง (Listening), การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing) โดยข้อสอบ CU-TEP นั้นมีทั้งหมด 4 Part คือ Part Listening, Part Reading, Part Writing และ Part Speaking แต่ในส่วนของ Part Speaking จะจัดสอบให้เฉพาะผู้ที่ต้องการทดสอบเท่านั้น คะแนน CU-TEP มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ทำการสอบ นอกจากนี้ คะแนน CU-TEP อาจสามารถใช้ยื่นเพื่อเรียนต่อ ปริญญาโทและปริญญาเอก หรือใช้ยื่นเพื่อเข้าทำงานได้ในบางบริษัท หรือองค์กรที่กำหนดใช้คะแนน CU-TEP เป็นมาตรฐานการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานอีกด้วย   Audio CD เตรียมสอบ CU-TEP ได้รวบรวมเนื้อหาต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับบุคลที่ต้องการเตรียมตัวสอบและเพื่อให้ได้ผลสอบที่ดีควรใช้ร่วมกันกับหนังสือเตรียมสอบ CU-TEP


เคล็ดลับสอบ IELTSแนะนำ CD ชื่อเรื่อง  :   เคล็ดลับสอบ IELTS

ผู้จัดทำ            :        ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี
Call Number  :      VCD 1247 M  ติดต่อได้ที่บรรณารักษ์ห้อง Study Room
รายละเอียด      :        IELTS มาจากคำเต็มว่า “International English Language Testing System” เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง The University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL), British Council และ IDP (IELTS Australia) ซึ่งการสอบ IELTS ถือได้ว่าเป็นตัวสอบที่ใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติสูงสุด  โดย CD-ROM เคล็ดลับสอบ IELTS บันทึกเสียงโดยอาจารย์เจ้าของภาษา 4 ประเทศทำให้ได้ฟังสำเนียงที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในด้านการสอบแบบนี้มาก่อน อีกทั้งประกอบด้วยเนื้อหาของ IELTS ครบทุกส่วน พร้อมทั้งรูปแบบการสอบคล้ายของจริง (Model Test) ทั้ง 2 รูปแบบการสอบ (Academic & General Training) และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ควรใช้คู่กันกับหนังสือเคล็ดลับสอบ IELTS ที่เขียนขึ้นมาเพื่อผู้สอบที่เป็นคนไทย มีคำอธิบายที่เป็นภาษาไทยควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ สามารถทำความเข้าใจด้วยตนเอง เป็นแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องที่ยากกลับกลายเป็นเรื่องง่าย และไม่ซับซ้อนอย่างที่คิด


แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561