แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 มกราคม 2562

ชื่อเรื่อง           :   University English 1
ผู้จัดทำ           :   วัลลีย์ ศิริกาญจนาวงศ์ และคณะ        
Call Number  :   VCD 1031 M        
รายละเอียด      :   CD ประกอบหนังสือวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน University English 1 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    เพื่อใช้ในการฟังและการพูด เหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการฟื้นฟูทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อต่างๆ สำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน

 


ชื่อเรื่อง           :   J-Tales เรียนภาษาญี่ปุ่นจากนิทาน
ผู้จัดทำ           :   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)            
Call Number  :   VCD 1044 M
รายละเอียด      :   รวมเรื่องเล่าที่เป็นที่รู้จักและยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี 10 เรื่อง พร้อมสุภาษิตและข้อคิดจากนิทาน เรียงลำดับเรื่องตามอักษร ฮิรางานะ hiragana平仮名  ผู้สนใจศึกษาจะได้รับความบันเทิงทางวัฒนธรรมจากการอ่านตำนานที่สนุกสนานแฝงความเชื่อในทางอุดมคติแล้ว ยังใช้ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นทั้งด้านการฟังและการอ่านได้อีกด้วย