แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 กันยายน 2561

ชื่อเรื่อง           :         รวมหลักไวยากรณ์โทเฟิล TOEFL Grammar
ผู้จัดทำ           :         TGRE Institute Publication
Call Number  :      428.0076 (สามารถติดต่อได้ที่บรรณารักษ์ห้องดิจิตอล)
รายละเอียด      :        แนะนำ CD Test Of English as a Foreign Language หรือ TOEFL เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ซึ่งมีการออกแบบสำหรับใช้ในการประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร ถือว่าเป็นการสอบวัดระดับทางภาษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก โดยผลคะแนน TOEFL จะสามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของแต่ละคน ซึ่งจะใช้เป็นหลักเกณฑ์เมื่อต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เช่น อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ เป็นต้น หรือจะใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในการสอบTOEFLจะเป็นการทดสอบครบทุกด้าน กล่าวคือ Listening, Speaking, Reading และ Writing โดยผลคะแนน TOEFL จะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี    CD-ROM รวมหลักไวยากรณ์ TOEFL Grammar ได้รวบรวมชุดฝึกทดสอบหลักไวยากรณ์ต่างๆ ด้วยข้อสอบเสมือนจริง พร้อมภาพและเสียงที่คมชัด สามารถอำนวยประโยชน์แก่ผู้เตรียมตัวสอบ TOEFL ได้เป็นอย่างดีชื่อเรื่อง           :         ทีเด็ดพิชิต TOEIC
ผู้จัดทำ           :         Sky Book
Call Number  :      VCD 0809 ผ 1-2 (สามารถติดต่อได้ที่บรรณารักษ์ห้อง Study Room)
รายละเอียด      :       TOEIC หรือ Test of English for International Communication เป็นแบบทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ก็เพื่อยืนยันว่าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ถือเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษสากลที่มีสถิติของการใช้ในการสมัครงานมากที่สุดแบบหนึ่งของโลก ปัจจุบันมีหลายหน่วยงาน องค์กร รวมถึงบริษัทข้ามชาติที่ต้องการผลคะแนน TOEIC เช่น บริษัทสายการบิน ซึ่งแต่ละสายการบินก็กำหนดคะแนนของ TOEIC แตกต่างกันไป
Audio CD ทีเด็ดพิชิต TOEIC ประกอบด้วย 4 แผ่น เหมาะสำหรับบุคลที่ต้องการเตรียมตัวสอบ และเพื่อให้ได้ผลสอบที่ดีควรใช้ร่วมกันกับ หนังสือทีเด็ดพิชิต TOEIC ซึ่งรวมข้อสอบจำนวนกว่า 900 ข้อพร้อมเฉลย ครอบคลุมทฤษฎีครบ 7 Parts กล่าวคือ Pictures, Question-Response, Short Conversations, Short Talks, Complete Sentences, Error Recognition และ Reading Comprehension โดย Exercises และ Tests ทุกชุดในภาค Listening มีเสียงจาก Audio CD ประกอบทุกชุด

 แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 กันยายน