แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ชื่อเรื่อง           :      Malacca : The Exclusive Insight on Special City of Malaysia
ผู้จัดทำ           :      China Central Television : CCTV    
Call Number  :   DVD 00523 M ติดต่อบรรณารักษ์ห้อง Study Room
รายละเอียด      :     รัฐมะละกา (Malacca) เป็นหนึ่งในสิบสามรัฐที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย(Federation of Malaysia) โดยมีขนาดเล็กเป็นลำดับที่ 3 รองจาก รัฐเปอร์ลิสหรือปะลิส (Perlis) และรัฐปีนัง (Penang)  ตั้งอยู่ทางตอนใต้ในคาบสมุทรมลายู โดยมี “มะละกา”( Malacca Town) เป็นเมืองหลวง ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยร่องรอยของประวัติศาสตร์สำคัญของสหพันธรัฐมาเลเซีย กระทั่งมะละกาและจอร์จทาวน์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของสหพันธรัฐมาเลเซีย ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ (World Heritage Committee Session) ครั้งที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ที่เมืองควิเบก (Québec, Quebec) สหพันธรัฐแคนาดา โดยภายในซีดีแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็น
Episode 1 : The prosperity of Malacca
Episode 2 : From the past till now
Episode 3 : Historical Attractions
Episode 4 : From the Inside
Malacca is the third smallest Malaysian state after Perlis and Penang. It is located in the Southern region of the Malay Peninsula on the Straits of Malacca. It borders Negeri Sembilan to the North and the state of Johor to the South. The capital is Malacca Town. This historical city centre has been listed as A UNESCO World Heritage Site since 7 July 2008.


ชื่อเรื่อง           :         Boya Chinese
ผู้จัดทำ           :         Li, Xiao Qi     
Call Number  :     VCD 1159 M ติดต่อบรรณารักษ์ห้อง Study Room
รายละเอียด      :       ซีดีประกอบหนังสือ Boya Chinese : Advance 1 เน้นการใช้ภาษาจีน ทั้งการสื่อสาร หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค คำศัพท์ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียน โดยซีดีแผ่นแรกครอบคลุมเนื้อหาบทที่ 1 ถึง 5 และซีดีแผ่นที่ 2 จะเป็นเนื้อหาในบทที่ 6 ถึง 10