โบราณกาลปัจจุบัน / สันติ เล็กสุขุม

ชื่อเรื่อง : โบราณกาลปัจจุบัน

ชื่อผู้แต่ง : สันติ เล็กสุขุม

Call Number : 709 ส582บ 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 16 ก.พ.2567

 เป็นหนังสือที่ให้ ความรู้เรื่อง ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย ให้แนวทาง ข้อมูลทางวิชาการ และข้อสันนิษฐานต่างๆ ต่อประเด็นทางประติมากรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรมในอดีตของไทย นั้บตั้งแต่สมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 เช่น ศิลปะทวารวดี ศิลปะเขมร จนถึงหลังพุทธศตวรรษที่ 19ศิลปะสุโขทัย ล้านนา ล้านช้าง อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ฯลฯ

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oโบราณกาลปัจจุบัน / สันติ เล็กสุขุม