วันที่ระลึกกองทัพอากาศ

[box type=”note”]กองทัพอากาศ  มีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศ การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศ ด้วยหน้าที่เช่นนี้ ทำให้กองทัพอากาศต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมการให้พร้อมทุกเมื่อ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้พร้อมเพรียง คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าด้านยุทธการ หรือด้านร่วมมือประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในการเกื้อกูล สนับสนุน เพื่อให้ประเทศและประชาชนภายในประเทศอยู่อย่างปกติสุข ปลอดจากภยันตราย และความเดือดร้อนยากเข็ญต่าง ๆ และเนื่องด้วยในวันที่ 27 มีนาคม เป็นวันที่ระลึกกองทัพอากาศ เราขอพาทุกท่านไปรู้จัก กองทัพอากาศ พร้อมประวัติและบทบาทของกองทัพอากาศ[/box] [quote arrow=”yes”]ประวัติความเป็นของกองทัพอากาศ[/quote] กิจการบินของไทย เริ่มต้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อมีชาวต่างประเทศ ได้นำเครื่องบิน มาแสดงให้ชาวไทย ได้ชมเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2454 อันทำให้ ผู้บังคับบัญชา ระดับสูง ของกองทัพ ในสมัยนั้น พิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องมีเครื่องบิน ไว้เพื่อป้องกันภัย ที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ กระทรวงกลาโหม จึงได้ตั้ง “แผนกการบิน” ขึ้นในกองทัพบก พร้อมทั้งได้คัดเลือกนายทหารบก 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม ไปศึกษาวิชาการ ณ ประเทศฝรั่งเศส อันได้แก่

 1. นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป) ต่อมาเป็น พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
 2. นายร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินศุข) ต่อมาเป็น นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
 3. นายร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต ต่อมาเป็น นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต

วันการบินแห่งชาติไทย-air-force-memorial-day1

ในขณะที่นายทหารทั้งสามกำลังศึกษาวิชาการบินอยู่นั้นทางราชการ ได้สั่งซื้อเครื่องบิน รวมทั้ง มีผู้บริจาคเงินร่วมสมทบซื้อด้วยเป็นครั้งแรก จำนวน 8 เครื่อง คือเครื่องบินเบรเกต์ปีก 2 ชั้น จำนวน 4 เครื่อง และ เครื่องบินนิเออปอรต์ปีกชั้นเดียว จำนวน 4 เครื่อง อันอาจกล่าวได้ว่า กำลังทางอากาศของไทย เริ่มต้นจากนักบินเพียง 3 คน และเครื่องบินอีก 8 เครื่องเท่านั้น การบินของไทยในระยะแรก ได้ใช้สนามม้าสระปทุม หรือราชกรีฑาสโมสรในปัจจุบัน เป็นสนามบิน แต่ด้วยความไม่สะดวกหลายประการ บุพการีทั้ง 3 ท่าน จึงได้พิจารณาหาพื้นที่ ที่มีความเหมาะสมต่อการบิน และได้เลือกเอาตำบลดอนเมือง เป็นที่ตั้งสนามบิน พร้อมทั้งได้ก่อสร้างอาคาร สถานที่โรงเก็บเครื่องบินอย่างถาวรขึ้น เมื่อการโยกย้ายกำลังพล อุปกรณ์ และเครื่องบิน ไปไว้ยังที่ตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 กระทรวงกลาโหม จึงได้สั่งยกแผนกการบินขึ้นเป็น “กองบินทหารบก” ซึ่งถือได้ว่า กิจการการบินของไทย ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงขึ้นแล้ว ตั้งแต่บัดนั้นมา กองทัพอากาศจึงถือเอา วันที่ 27 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันที่ระลึกกองทัพอากาศ”

นับแต่นั้นมา บทบาทของกำลังทางอากาศ ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ และมีการพัฒนาอย่างเป็นลำดับ นับตั้งแต่การเข้าร่วมรบ ในสงครามโลกครั้งที่ 1 กับพันธมิตรในยุโรป เมื่อปี พ.ศ. 2460 ซึ่งทำให้ชื่อเสียงและเกียรติภูมิ ของชาติ เป็นที่ยอมรับ และยกย่อง เป็นอันมาก และทางราชการได้ยกฐานะ กองบินทหารบกขึ้นเป็น “กรมอากาศยานทหารบก” ในเวลาต่อมา กำลังทางอากาศ ได้พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติทางด้านต่างๆ อันเป็นรากฐาน ของกิจการหลายอย่างในปัจจุบัน อาทิ การบินส่งไปรษณีย์ทางอากาศ การส่งแพทย์ และเวชภัณฑ์ทางอากาศ เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2464 กระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาเห็นว่า กำลังทางอากาศ มิได้เป็นกำลังเฉพาะในด้านยุทธศาสตร์ทางทหารเท่านั้น แต่มีประโยชน์ อย่างกว้างขวางต่อกิจการด้านอื่นๆ อีกด้วย จึงได้แก้ไขการเรียกชื่อจาก กรมอากาศยานทหารเป็น “กรมอากาศยาน” และเป็น “กรมทหารอากาศ” ในเวลาต่อมา โดยให้อยู่ในบังคับบัญชาของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยตรง พร้อมทั้งได้มีการกำหนดยศทหาร และการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบ จากสีเขียว มาเป็นสีเทา ดังเช่นปัจจุบัน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2480 กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น”กองทัพอากาศ” มีนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรกกองทัพอากาศ จึงได้ถือเอาวันที่ 9 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันกองทัพอากาศ”
กำลังทางอากาศ ได้พัฒนาไปอย่างมากมาย และได้เป็นกำลังสำคัญในการปกป้อง รักษาอธิปไตยของชาติ อาทิ สงครามกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส และสงครามมหาเอเชียบูรพา รวมทั้งเข้าร่วมกับกองกำลังสหประชาชาติ ในสงครามเกาหลี และร่วมกับพันธมิตร ในสงครามเวียดนาม จากเครื่องบินใบพัดเพียง 8 เครื่องในอดีต จนมาถึงเครื่องบินไอพ่นที่ทันสมัย ในปัจจุบัน กองทัพอากาศ ขอยืนยัน ที่จะดำรงความมุ่งมั่นในภารกิจ ที่จะพิทักษ์ รักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติ ไว้ให้มั่นคงเสถียรภาพตลอดไป

 

[quote arrow=”yes”]ประวัติโดยสังเขป[/quote]
 • 27 มีนาคม 2457
  ยกฐานะจากแผนกการบิน เป็น “กองบินทหารบก” ถือเอาวันนี้เป็น วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
 • 29 มีนาคม 2461
  ยกฐานะเป็นกรมอากาศยานทหารบก
 • 1 ธันวาคม 2464
  เปลี่ยนชื่อเป็นกรมอากาศยาน ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม
 • 12 เมษายน 2478
  ยกฐานะเป็นกรมทหารอากาศ
 • 9 เมษายน 2480
  สถาปนาเป็นกองทัพอากาศ ถือเอาวันนี้เป็น วันกองทัพอากาศ (ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อ 26 มีนาคม 2541)
[quote arrow=”yes”]บทบาทหน้าที่ของกองทัพอากาศ[/quote]

กองทัพอากาศนอกจากจะมีหน้าที่การเตรียมกำลังกองทัพอากาศ และป้องกันราชอาณาจักรด้วยการเตรียมกำลังทางอากาศเพื่อให้การคุ้มครองและรักษาอธิปไตยตลอดจนผลประโยชน์ของชาติแล้ว ในยามปกติกองทัพอากาศยังได้ใช้กำลังทางอากาศเพื่อพัฒนาประเทศ ทั้งในเรื่องการสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสาธารณภัยต่างๆ อีกด้วย กองทัพอากาศถือว่าการพัฒนาประเทศเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งที่ต้อปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถเพื่อสนองพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2533 ความว่า
…ทหารไทยนั้นนอกจากจะได้ทำหน้าที่สู้รบป้องกันประเทศและธำรงรักษาเอกราชอธิปไตย กับทั้งอิสรภาพของชาติไว้ให้สมบูรณ์ยืนยงมาแล้ว ยังทำหน้าที่พัฒนาบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน หน้าที่ประการหลังนี้ต้องถือว่าเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของทหารเสมอเหมือนกันกับการสู้รบ เพราะการพัฒนาให้บ้านเมืองเจริญมั่นคง ให้ประชาชนเป็นคนดีมีวิชา มีสถานะความเป็นอยู่ที่ดี มีกำลังเข้มแข็งที่จะช่วยตนเอง และรวมกันเป็นปึกแผ่นได้แข็งแกร่งนั้น สามารถป้องกันระงับเงื่อนไขสงคราม และการต่อสู้เอาชนะความยากไร้และศึกศัตรูภายนอกได้ทั้งหมด..
นอกจากนั้นกองทัพอากาศต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 72 ความว่า
…รัฐต้องจัดให้มีกำลังทหารไว้เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อพัฒนาประเทศ…[divide icon=”circle” width=”medium”] ในปัจจุบันกองทัพอากาศนอกจากจะมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศและป้องกันราชอาณาจักร ด้วยการเตรียมกำลังทางอากาศเพื่อให้คุ้มครองและรักษาอธิปไตยตลอดจนผลประโยชน์ของชาติแล้ว ในยามปกติกองทัพอากาศยังได้ใช้กำลังทางอากาศเพื่อให้การสนับสนุนโครงการด้านการพัฒนาประเทศ ทั้งในเรื่องการสนับสนุนโครงการในพระราชดำริและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ ได้แก่

[dropcap font=”Arial” color=”#cc0033″]1[/dropcap]โครงการปฏิบัติการฝนหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
[dropcap font=”Arial” color=”#ffdf42“]2[/dropcap]การบรรเทาสาธารณภัย
[dropcap font=”Arial” color=”#cc0033″]3[/dropcap]การบินขนส่ง-ลำเลียงทางอากาศ
[dropcap font=”Arial” color=”#ff9900″]4[/dropcap]การบินถ่ายภาพทางอากาศ
[dropcap font=”Arial” color=”#cc0033″]5[/dropcap]โครงการช่วยเหลือการดับไฟป่า
[dropcap font=”Arial” color=”#ffdf42“]6[/dropcap]การใช้อากาศยานโปรยสารเคมีเพื่อขจัดคราบน้ำมัน
[dropcap font=”Arial” color=”#cc0033″]7[/dropcap]งานกิจการพลเรือนของกองทัพอากาศ

 • การปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน
  กองทัพอากาศจะช่วยเหลือประชาชนโดยให้หน่วยต่างๆ ของกองทัพอากาศตามจังหวัด เป็นหน่วยดำเนินการโดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในชนบท และสาธารณประโยชน์ของชุมชนรอบบริเวณที่ตั้งของหน่วย
 • หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ
  กองทัพอากาศได้จัดตั้งหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศเมื่อปี พ.ศ. 2520 ตามนโยบายของกองทัพอากาศด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน เพื่อดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยาและช่วยเหลือประชาชนรอบฐานที่ตั้งของหน่วยกองทัพอากาศ เช่น กองบิน ฝูงบิน อิสระปฏิบัติราชการสนามต่างๆ ของกองทัพอากาศซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศ
 • สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าอากาศ และลูกเสือชาวบ้าน
 • การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง
 • โครงการพัฒนาจังหวัดของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)
 • การสนับสนุนบุคลกร เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของกองทัพอากาศ
  แก่หน่วยงานพลเรือนของรัฐ และเอกชน ตลอดจนสมาคม มูลนิธิ องค์การต่างๆ ในการจัดกิจกรรม

 


กระปุกดอทคอม.  (ม.ป.ป.).  27 มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ.  เข้าถึงได้จาก
https://hilight.kapook.com/view/83900

กองทัพอากาศ.  (2559).  Royal Thai Air Force.  เข้าถึงได้จาก http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/History.aspx

วิภาวรรณ ทองเพชร.  (2546).  ภาพลักษณ์กองทัพอากาศในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  เข้าถึงได้จาก http://202.28.199.21/tdc/search_result.php

วันที่ระลึกกองทัพอากาศ Air force memorial day