วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย: APHEIT Journal
Print ISSN: 
0858-9216

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 11 ก.ย. 2562 วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และบทความเชิงวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ ความก้าวหน้าใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้านวิชาการและการวิจัยในสาขาต่างๆ
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 (2545) – ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (2562)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: APHEIT Journal


วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย: APHEIT Journal