AU Journal of Technology

AU Journal of Technologyชื่อวารสาร: AU Journal of Technology
Print ISSN: 1513-0886
TCI: กลุ่มที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: Assumption University

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 23 ก.ย. 2563 The AU Journal of Technology (AU J.T.), an international quarterly publication of Assumption University of Thailand, deals with topics of current research interest, mainly in the fields of applied sciences, engineering and technology.

Holding ฉบับออนไลน์

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : Vol. 12 No.2 (Oct2008) – Vol.17 No.3 (Jan2014)

RowCall NumberHeading
1Journal 658oAU journal of technology

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

RowCall NumberHeading
1Journal 658oAU journal of technology
2Journal 658oComputer
3Journal 658oDr.Dobb’s journal
4Journal 658oIEEE/ ACM transactions on networking
5Journal 658oIEEE Computer graphics and applications
6Journal 658oIEEE Spectrum
7Journal 658oIEEE transactions on broadcasting
8Journal 658oIEEE Transactions on computers
9Journal 658oIEEE Transactions on knowledge and data engineering
10Journal 658oIEEE transactions on multimedia
11Journal 658oIEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence
12Journal 658oIEEE Transactions on software engineering
13Journal 658oInternational journal of the computer, the internet and management

 

AU Journal of Technology