AU Journal of Technology

AU Journal of Technologyชื่อวารสาร: AU Journal of Technology
Print ISSN: 1513-0886
TCI: กลุ่มที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: Assumption University

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 23 ก.ย. 2563 The AU Journal of Technology (AU J.T.), an international quarterly publication of Assumption University of Thailand, deals with topics of current research interest, mainly in the fields of applied sciences, engineering and technology.

Holding ฉบับออนไลน์

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : Vol. 12 No.2 (Oct2008) – Vol.17 No.3 (Jan2014)

Row Call Number Heading
1 Journal 658 oAU journal of technology

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

Row Call Number Heading
1 Journal 658 oAU journal of technology
2 Journal 658 oComputer
3 Journal 658 oDr.Dobb’s journal
4 Journal 658 oIEEE/ ACM transactions on networking
5 Journal 658 oIEEE Computer graphics and applications
6 Journal 658 oIEEE Spectrum
7 Journal 658 oIEEE transactions on broadcasting
8 Journal 658 oIEEE Transactions on computers
9 Journal 658 oIEEE Transactions on knowledge and data engineering
10 Journal 658 oIEEE transactions on multimedia
11 Journal 658 oIEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence
12 Journal 658 oIEEE Transactions on software engineering
13 Journal 658 oInternational journal of the computer, the internet and management

 

AU Journal of Technology