สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โดย ผู้อำนวยการ (อาจารย์สุธน สุภาวงศ์) และผู้ช่วยผู้อำนวยการ (อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ) พร้อมทั้งหัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หรือ ประธานกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชุดที่ ๑๗ (นางพรรณี จิวพุทธิธรรม) ได้เข้าร่วม การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  วาระการประชุม คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๘ วาระที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีประธาน อพส. คือ ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๗ โดยประธาน […]

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 ครั้งที่ 1/2564 Read More »