ห้องสมุดสีเขียว

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ห้องสมุดสีเขียวสู่สำนักงานสีเขียว” กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 ได้จัดโครงการจัดการความรู้  (KM) ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ห้องสมุดสีเขียวสู่สำนักงานสีเขียว” เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565  เวลา 13.30 –15.00 น. วิทยากรผู้แบ่งปันความรู้/ถ่ายทอดความรู้ โดย อาจารย์นฤมล พฤกษศิลป์ รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีคณะอนุกรรมการของกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้าร่วม จำนวน 32 คน จาก 17 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม (นางพรรณี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ห้องสมุดสีเขียวสู่สำนักงานสีเขียว Read More »

  Environment eBooks Link: https://link.springer.com/search?facet-discipline=%22Environment%22&facet-content-type=%22Book%22&showAll=false Open Access eBooks ของสำนักพิมพ์ Springer Link  : หนังสือทางด้านสิ่งแวดล้อม สามารถดาวน์โหลดฟรี มีหนังสือจำนวนมากกว่า 70 รายการ ENVIROnetBASE  Link:  https://www.taylorfrancis.com/search?collection=WB010&openAccess=true&key= Open Access eBooks ของสำนักพิมพ์ Taylor & Francis  : หนังสือทางด้านสิ่งแวดล้อม สามารถดาวน์โหลดฟรี มีหนังสือจำนวนมากกว่า 40 รายการ    

Environment eBooks Read More »

    ฐานข้อมูลสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  Link: http://gp.pcd.go.th/ เว็บไซต์ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าและบริการที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม ของศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มสินค้าและบริการประเภทคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์ /อุปกรณ์สำนักงาน กลุ่มสินค้าและบริการประเภทกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ /เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่าง กลุ่มสินค้าและบริการประเภทยานยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง /งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร สามารถตรวจสอบรายชื่อสินค้าและบริการที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้จาก แอพพลิเคชั่น Thai GPP  ดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ Android

ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Read More »

     Green Digital Library Link: https://greendigitallibrary.deqp.go.th/ ห้องสมุดออนไล์ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสือดิจิทัล ทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของประเทศไทย ทั้งยังได้มีการจัดทำเป็นแอพพลิเคชั้น ที่รวบรวมสื่อ หนังสือดิจิทัล ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย สามารถดาวน์โหลดทั้งในระบบ iOS และ Android

Green Digital Library Read More »