ไม่มีหมวดหมู่

แนะนำหนังสือประจำวันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 ชื่อหนังสือ : การบัญชีขั้นกลาง ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ และคนอื่นๆ           เลขเรียกหนังสือ : 657.044 พ717ก 2564 รายละเอียด : หนังสือ “การบัญชีขั้นกลาง” เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการบรรยายวิชา 2601116  การบัญชีขั้นกลาง ซึ่งเป็นวิชาบังคับของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ เงินลงทุน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและทรัพยากรแร่ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ กำไรต่อหุ้น และงบกระแสเงินสด หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับนิสิต นักศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจด้านการบัญชี

การบัญชีขั้นกลาง Read More »

แนะนำหนังสือประจำวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ชื่อหนังสือ : ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : หลักนิติธรรม ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เลขเรียกหนังสือ : 340.1 บ153ห 2565 รายละเอียด : “หลักนิติธรรม” เป็นหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย โดยในบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตยอาจเรียกชื่อแตกต่างกันไป เช่น อังกฤษเรียก “The Rule of Law” สหรัฐอเมริกาเรียก “due process of law” แต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร ทั้งหมดมีหลักการพื้นฐานร่วมกัน หลักการพื้นฐานดังกล่าวนี้เองที่ถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย หนังสือ “ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : หลักนิติธรรม” แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 บท กล่าวคือ “หลักนิติธรรม” ในมิติระหว่างประเทศ “หลักนิติธรรม” ในฐานะที่เป็นหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย “หลักนิติธรรม”ในรัฐธรรมนูญของต่างประเทศและในรัฐธรรมนูญของไทย แนวทางในการบัญญัติหลักนิติธรรมในระบบกฎหมายไทย  

ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : หลักนิติธรรม Read More »

แนะนำหนังสือประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ชื่อหนังสือ : From Basics to Bedsides ผู้แต่ง : สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย เลขเรียกหนังสือ : 616.028ฟ1682555 รายละเอียด : หนังสือ “Vouch for” จากการประชุมวิชาการและการอบรมระยะสั้นประจำปี ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย โดยได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการบรรยาย ซึ่งนิพนธ์โดยคณะวิทยากรจากสถาบันฝึกอบรมต่างๆ ของอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีชื่อเสียงจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ทั้ง Shock, Septic Shock, Respiratory Critical Care, Cardiac Critical Care, Neurologic Critical Care, Surgical Critical Care, Monitoring in the ICU, Critical Care Gastroenterology, Critical Care Nephrology, Nutrition in

From Basics to Bedsides Read More »

  แนะนำหนังสือประจำวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ชื่อหนังสือ : ศัพท์สอบ TOEIC : 1200 Keywords for the new TOEIC ผู้แต่ง : Revis-Seubert, Curtis M. เลขเรียกหนังสือ : 428.0076 ร769ศ 2564 รายละเอียด : TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากลในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ โดยนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมมนาต่างประเทศ หนังสือ “ศัพท์สอบ

ศัพท์สอบ TOEIC : 1200 Keywords for the new TOEIC Read More »

ชื่อเรื่อง : เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย Call Number : 332.673 ป622ศ 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 7 ก.ค..2566 หนังสือ เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ เล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาด้านความรู้เบื้องต้น แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ รูปแบบการลงทุน ทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุน ปัจจัยที่กำหนดการลงทุน ผลของการลงทุน บรรษัทข้ามชาติในเศรษฐกิจโลก นโยบายส่งเสริมการลงทุน และแนวโน้มการลงทุนระหว่างประเทศ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศเป็นหลัก Link to Library Row Hit Heading 1 1 เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ / ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย

เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ Read More »

ชื่อเรื่อง : การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด  ชื่อผู้แต่ง : มาลีวัล เลิศสาครศิริ  Call Number: 618.20231 ม516ก 2562  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 15 ต.ค. 2564 หนังสือ “ การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาด้านการพยาบาลสูติศาสตร์เป็นการพยาบาลดูแลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด โดยเริ่มตั้งแต่ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของทารกในครรภ์  การตั้งครรภ์ การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ การคลอดการพยาบาลในระยะคลอด บทบาทของพยาบาลในการระงับความเจ็บปวดจากการคลอด ฯลฯ ซึ่งหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ต้องศึกษาและเรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติดูแลการพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอดได้เป็นอย่างดี !  Link to Library Row Hit Heading 1 2 การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด / มาลีวัล เลิศสาครศิริ การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด

การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด Read More »

ชื่อเรื่อง: Practical DevOps and Cloud Engineering  ชื่อผู้แต่ง : ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์   Call Number: 005.262 ณ328พ 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 14 ต.ค. 2564 หนังสือ“Practical DevOps and Cloud Engineering” หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นคู่มือพัฒนาทักษะด้าน DevOps and Cloud Engineering สำหรับคนที่อยากเป็น Cloud DevOps Engineering โดยเน้นการปฏิบัติทักษะ 2 ด้าน คือ การเสริมทักษะใหม่เพื่อรองรับอนาคต และ การพัฒนาทักษะที่มีอยู่ให้ดีขึ้นตามที่บริษัทต้องการ โดยเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ พร้อมภาพประกอบสี อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นสามารถปฏิบัติตามและนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง จากหนังสือเล่มนี้ !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 Practical DevOps and Cloud Engineering / ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ Practical DevOps and Cloud Engineering

Practical DevOps and Cloud Engineering Read More »

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564  กรุณา คลิก https://forms.gle/v1sbHkVi2P4KXuxD8 หรือ     ***ขอขอบคุณ ที่กรุณาตอบแบบประเมิน*** Loading…

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 Read More »