บุคลากร

บุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563

“คุณภาพของบุคลากร” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จึงต้อง บริหารจัดการ ดูแล ฝึกอบรม และพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฎิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรมากยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีจำนวนทั้งหมด 15 คน (ไม่รวมบุคลากรของ ห้องสมุดมารวย@สยาม) ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ ตำแหน่ง/แผนก รายชื่อบุคลากรสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ /จำนวนหัวข้อเรื่องที่ได้รับการพัฒนา  ผู้อำนวยการ 1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ (เริ่มงานเมื่อ 24ต.ค.60)  /จำนวน .. เรื่อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  /จำนวน  .. เรื่อง แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 5 คน 3. นางพรรณี …

การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 Read More »

การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

“คุณภาพของบุคลากร” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จึงต้อง บริหารจัดการ ดูแล ฝึกอบรม และพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฎิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรมากยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีจำนวนทั้งหมด 16 คน (ไม่รวมบุคลากรของ ห้องสมุดมารวย@สยาม) ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 15 คน และทั้ง 15 คน ได้รับการพัฒนาเฉลี่ย 4 ครั้ง/ปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 93.75 จำนวนเรื่องขององค์ความรู้ที่ได้เข้าร่วมทั้งหมด 62 เรื่อง   ตำแหน่ง/แผนก รายชื่อบุคลากรสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ /จำนวนหัวข้อเรื่องที่ได้รับการพัฒนา  ผู้อำนวยการ 1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ (เริ่มงานเมื่อ 24ต.ค.60)  /จำนวน 14 เรื่อง …

การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 Read More »

สุธน สุภาวงศ์ ผู้อำนวยการห้องสมุด-แบ่งปัน-แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดทำชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BookShelf) เผยแพร่บนเว็บไซต์

การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561

“คุณภาพของบุคลากร” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จึงต้อง บริหารจัดการ ดูแล ฝึกอบรม และพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฎิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรมากยิ่งขึ้น ตำแหน่ง/แผนก รายชื่อบุคลากรสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ รวม 19 คน ผู้อำนวยการ 1.อาจารย์สุธน  สุภาวงศ์ (เริ่มงานเมื่อ 24ต.ค.60) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2.อาจารย์คมเดช           บุญประเสริฐ แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 7 คน 3.นาง พรรณี  จิวพุทธิธรรม     4.นาง สุดา   ทองชิว   5.นาย สุทธิพจน์  ลิ้มอุดมพัฒน์    6.นางสาว กัลยา  ศุภพันธุ์มณี  7.นาง อารี   แก้วพิพัฒน์  8.นาง อรุณี   ชื้นประไพ (มาปฏิบัติงาน3วัน/สัปดาห์)  9. นางสาว แคทรียา    ศิริวัฒนะนาวิน …

การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 Read More »

สุธน สุภาวงศ์ ผู้อำนวยการห้องสมุด-แบ่งปัน-เรียนรู้ การเขียนบรรณานุกรม และการอ้างอิงตามมาตรฐาน APA

บุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

ข้อมูลบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปัจจุบันสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  มีจำนวนบุคลากรรวมทั้งหมด 15 คน (ไม่รวมบุคลากรของห้องสมุดมารวย@สยาม) โดยมีบุคลากรสายวิชาชีพบรรณารักษ์จำนวน 10 คนและสายวิชาชีพอื่นๆ จำนวน 6 คน (มีบุคลากร 1 คนที่เกษียณแต่มาปฏิบัติงาน 3 วัน/สัปดาห์ และบุคลากรอัตราพิเศษ(พิการ) 1 คน) ผู้อำนวยการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 3/ชั้นลอย   โทร.  0-2457-0068 ต่อ 5145 คมเดช  บุญประเสริฐ (นาย) Mr.Komdech Boonprasert ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ห้องดิจิตอล e-mail:  komdech.boo@siam.edu  โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 26 แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 5 คน 1.นางพรรณี  จิวพุทธิธรรม   2.นางสุดา   ทองชิว   3.นายสุทธิพจน์  ลิ้มอุดมพัฒน์  …

บุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ Read More »