ผลการประเมิน ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2566 ผลการประเมิน ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2565 ผลการประเมิน ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2564 ผลการประเมิน ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2561 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2558 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2556 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2555 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2554 เนื่องจากคุณภาพในการให้บริการของห้องสมุดจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม ย่อมตรวจสอบได้จาก ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการสำรวจ […]

ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Read More »