20 September 2019

ห้องสมุด แนะนำหนังสือ

แนะนำทรัพยากรหนังสือ (รายปักษ์)

แนะนำหนังสือ 1 กรกฎาคม 2559

แนะนำหนังสือ 1 กรกฎาคม 2559
  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ชื่อหนังสือ :–         ตราไปรษณียากรไทย 2558 ชื่อผู้แต่ง :–              Call Number :– อ 769.569593...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 มิถุนายน 2559

แนะนำหนังสือ 16 มิถุนายน 2559
  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ชื่อหนังสือ :–          ความเข้าใจในจิตรกรรมไทยประเพณี ชื่อผู้แต่ง :–            เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว ...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 มิถุนายน 2559

แนะนำหนังสือ 1 มิถุนายน 2559
  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ชื่อหนังสือ :–       กีฬามวยไทย ขั้นตอนและเทคนิคการฝึก ชื่อผู้แต่ง :–         สมบูรณ์ ตะปินา  Call Number...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 พฤษภาคม 2559

แนะนำหนังสือ 16 พฤษภาคม 2559
  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ชื่อหนังสือ :–        ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 21 จังหวัดนครราชสีมา ชื่อผู้แต่ง :–           Call Number :...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 พฤษภาคม 2559

แนะนำหนังสือ 1 พฤษภาคม 2559
  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ชื่อหนังสือ :–      บวรธรรมบพิตร : ประมวลพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ชื่อผู้แต่ง...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 เมษายน 2559

แนะนำหนังสือ 16 เมษายน 2559
  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2559 ชื่อหนังสือ :–      คุณากรแห่งแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อผู้แต่ง :...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 เมษายน 2559

แนะนำหนังสือ 1 เมษายน 2559
  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2559 ชื่อหนังสือ :–      ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม : ผลงานศิลปกรรม วรรณกรรมและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ชื่อผู้แต่ง :–    ...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 มีนาคม 2559

แนะนำหนังสือ 1 มีนาคม 2559
  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559 ชื่อหนังสือ :–     นิราศพระบาท โดย สุนทรภู่ ฉบับไทย-อังกฤษ ชื่อผู้แต่ง :–         Call Number :– 895.9...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 กุมภาพันธ์ 2559

แนะนำหนังสือ 16 กุมภาพันธ์ 2559
  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ชื่อหนังสือ :–       พุทธประวัติ ฉบับจิตรกรรม ชื่อผู้แต่ง :–          อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย Call Numb...
Read more