20 September 2019

ห้องสมุด แนะนำหนังสือ

แนะนำทรัพยากรหนังสือ (รายปักษ์)

สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript

สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript
ห้องสมุด แนะนำหนังสือ สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript ชื่อผู้แต่ง: บัญชา ปะสีละเตสัง   Call Number: 005.72 บ253ส 2562 รายละเอียด: แน...
Read more

ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์-ห้องสมุด แนะนำหนังสือ

ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์-ห้องสมุด แนะนำหนังสือ
ชื่อหนังสือ: ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์-ห้องสมุด แนะนำหนังสือ  ชื่อผู้แต่ง:  เดชา ลิลิตอนันพงศ์ Call Number: 616.89 ด842ภ 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 9 ส.ค. 2562  ปัญหา...
Read more

คิดบวก : มองโลกด้วยจิตที่แข็งแกร่ง = The though-minded optimist

คิดบวก : มองโลกด้วยจิตที่แข็งแกร่ง = The though-minded optimist
ชื่อหนังสือ: คิดบวก : มองโลกด้วยจิตที่แข็งแกร่ง = The though-minded optimist ชื่อผู้แต่ง:  พีล, นอร์แมน วินเซนต์ Call Number: พ 153.1 พ797ค 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ...
Read more

อนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7

อนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7
ชื่อหนังสือ: อนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7 ชื่อผู้แต่ง: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Call Number: 613.1 มส747อ 2559 ล1 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ...
Read more

ถ่ายภาพให้มีพลัง

ถ่ายภาพให้มีพลัง
ชื่อหนังสือ: ถ่ายภาพให้มีพลัง ชื่อผู้แต่ง:  นคเรศ รังควัต Call Number: 771 น131ถ 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 6 ส.ค. 2562 หนังสือ “ถ่ายภาพให้มีพลัง” เล่มนี้ นับเป็นทั้งข...
Read more

หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันใจ

หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันใจ
ชื่อหนังสือ: หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันใจ ชื่อผู้แต่ง:  ชญานี วาตสกุล Call Number: 495.183495911 ช112ห 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 5 ส.ค...
Read more

เขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์

เขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์
ชื่อหนังสือ: เขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ ชื่อผู้แต่ง:  ไลฟ์เอบีซี Call Number: 651.75 ล982ข 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 4 ส.ค. 2562 หนังสือ “เขียนจดหมายธุรก...
Read more

สูตรสำเร็จบทพูดและคำอวยพร ฉบับจัดเต็ม

สูตรสำเร็จบทพูดและคำอวยพร ฉบับจัดเต็ม
ชื่อหนังสือ: สูตรสำเร็จบทพูดและคำอวยพร ฉบับจัดเต็ม ชื่อผู้แต่ง:  ภูวดล ภูภัทรโยธิน Call Number: พ 808.85 ภ685ส 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 3 ส.ค. 2562 หนังสือ “สูตรสำเร...
Read more

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ชื่อหนังสือ: คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ชื่อผู้แต่ง:  ธัชชัย จำลอง Call Number: 004 ธ439ค 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 2 ส.ค. 2562 โลกคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เป็...
Read more

หนังสือคำศัพท์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

หนังสือคำศัพท์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ชื่อหนังสือ:  หนังสือคำศัพท์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ชื่อผู้แต่ง: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย Call Number: อ 363.3403 ห144 2559 รายละเอีย...
Read more