staff

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 “Leading in a disruptive world”

โพสนี้ผมแอบก๊อปปี้มาจากต้นฉบับเลขาMBA คุณบุ๋ม เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดนะครับ ท่านสามารถไปดูโพสต้นฉบับจะอยู่ที่นี่ http://mba.siam.edu/2018/04/01/10th-national-academic-conference-2018/     การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 (2018)  “Leading in a disruptive world” วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องออดิธอเรียม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม ในความร่วมมือ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) Guangxi University of Finance and Economics หลักการและเหตุผล ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันเป็นผลให้เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการการลงทุน เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง วัฒนธรรม ความรู้ต่างๆ และการเปิดเสรีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ด้วยเหตุนี้การจะพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อตอบรับการรวมกลุ่มอาเซียนนั้นการจัดการความรู้ต่างๆในศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจและความเข้าใจในการรวมกลุ่มอาเซียนในทุกบริบทเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยต่างๆสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเปิดเสรีในด้านต่างๆอีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) […]

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 “Leading in a disruptive world” Read More »