Climate futures : re-imagining global climate justice

 

 

ชื่อเรื่อง : Climate futures : re-imagining global climate justice 

ชื่อผู้แต่ง : Kum-Kum Bhavnani…[et al.], editors

Call Number : 577.22 C639 2019

 แนะนำหนังสือ 22 ธ.ค.2566

รายละเอียด :

หนังสือ เล่มนี้ได้นำเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิเคราะห์ด้านสภาพภูมิอากาศจากมุมมองที่หลากหลาย รวมถึงประเด็นด้านวัฒนธรรม เพศ ความเป็นชนพื้นเมือง เชื้อชาติ และเพศสภาพ ตลอดจนประวัติศาสตร์อาณานิคมที่ท้าทายและการนำเสนอแบบทุนนิยม โดยรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากนักวิชาการสหวิทยาการ ผู้กำหนดนโยบาย และนักเคลื่อนไหว เพื่อให้บรรลุนโยบายและแนวปฏิบัติทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ยั่งยืนอย่างลึกซึ้งและยุติธรรม

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oClimate futures : re-imagining global climate justice / :Kum-Kum Bhavnani…[et al.], editors