Clinical Approach in Medicine

แนะนำหนังสือประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567

ชื่อหนังสือ : Clinical Approach in Medicine 

บรรณาธิการ : ศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์บัญชา สถิระพจน์ และคนอื่นๆ

เลขเรียกหนังสือ : 616 8174 2557

รายละเอียด : หนังสือ “Vouch for” จากการอบรมอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติครั้งที่ 15 โดยกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ภายใต้หัวข้อClinical Approach in Medicine” โดยเน้นการดูแลรักษาโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาทางอายุรศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาแพทย์ นักเรียนแพทย์ทหาร แพทย์ประจำบ้าน และอายุรแพทย์จำเป็นต้องรู้ เหมาะสำหรับแพทย์ทุกสาขาวิชาที่ดูแลผู้ป่วยทางด้านอายุรศาสตร์หรือผู้ป่วยทั่วไป สามารถใช้ศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทางเวชปฏิบัติ