Embedded systems architecture : Design and write software for embedded devices to build safe and connected systems/ Daniele Lacamera

ชื่อเรื่อง : Embedded systems architecture : Design and write software for embedded devices to build safe and connected systems

ชื่อผู้แต่ง :  Daniele Lacamera

Call Number :  004.22 L129E 2023

แนะนำหนังสือ : 24 มี.ค.2566

รายละเอียด : เป็นหนังสือให้ความรู้เรื่องสถาปัยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว  ระบบสมองกลฝังตัว ในเรื่องการออกแบบระบบ  หลักการและทฤษฎ๊ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว  ระบบสมองกลฝังตัว วิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆ ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ในสร้างโปรแกรม หรือการวางแผนระบบต่างๆ การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว การเขียนโปรแกรม ระบบเชื่อมต่อ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างปลอดภัย  

 

Link to Library

Row Row Hit Heading
1 1 1 Embedded systems architecture : Design and write software for embedded devices to build safe and