วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นชื่อวารสาร: วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น: FEU Academic Review
Print ISSN: 1905-9590
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 20 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดทำในรูปแบบวารสารฉบับพิมพ์ (Pint) (ISSN: 1905-9590) ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2561  และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (ปีที่ 8 ฉบับที่ 2) ได้เริ่มจัดทำเฉพาะวารสารในรูปแบบออนไลน์ (Online)  (ISSN: 2651-107X) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    Description: FEU Academic Review Journal published as printed journal (ISSN: 1905-9590) during November 2007 – September 2018. Since 2015, FEU Academic Review Journal (Volume 8, Issue 2) started publishing online Journal (ISSN: 2651-107X). The objective is to be a medium of publishing academic works, research works and creative works both in Thai and English in the fields of Business Administration and Management. Political Science and Public Administration, Communication Arts, Arts, Information Technology and Interdisciplinary Studies in Humanities and Social Science.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น: FEU Academic Review