Foundations of educational research/ Victoria Elliott

ชื่อเรื่อง :  Foundations of educational research

ชื่อผู้แต่ง : Victoria Elliott

Call Number : 370.72 E463F 2023

แนะนำหนังสือ 29 ก.พ.2566

รายละเอียด : หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เรื่องการวิจัยทางการศึกษา ที่จะทำให้คุณเข้าใจพื้นฐานในองค์ประกอบหลักของการวิจัยทางการศึกษา โดยแนะนำแนวคิดหลักกระบวนทัศน์ ทฤษฎี กรอบทฤษฎี วิธีการจากนักทฤษฎี และคำศัพท์ที่เป็นรากฐานของการวิจัยที่เป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญทั้งหมดที่คุณบรรลุเป้าหมาย ในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oFoundations of educational research/ Victoria Elliott