วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลชื่อวารสาร: วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : INTEGRATED SOCIAL SCIENCE JOURNAL, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, MAHIDOL UNIVERSITY
Print ISSN: 2350-983x
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 22 ก.พ.2563 วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานทางวิชาการ สายสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาชญาวิทยา สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเวชระเบียน สำหรับนักศึกษา,นักวิจัย และคณาจารย์ ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการในรูปแบบของสิ่งพิมพ์วารสารวิชาการ
    Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : INTEGRATED SOCIAL SCIENCE JOURNAL, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, MAHIDOL UNIVERSITY