วารสารกระแสวัฒนธรรม

ชื่อวารสาร: วารสารกระแสวัฒนธรรม : JOURNAL OF CULTURAL APPROACH
Print ISSN: 1513–4458
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 23 ส.ค. 2562 เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว  ผลงานที่รับตีพิมพ์ อาจอยู่ในรูปแบบ  บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความที่คัดย่อจากวิทยานิพนธ์ และบทพินิจหนังสือ (Book Review)
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2543) – ปีที่ 19 ฉบับที่ 36 (2561)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: JOURNAL OF CULTURAL APPROACH


วารสารกระแสวัฒนธรรม : JOURNAL OF CULTURAL APPROACH