วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา: Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao
Print ISSN: 2286-9395
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 16 ต.ค. 2562 “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) คือ ปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยึดมั่นในเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและถือเป็นหลักปฏิบัติด้วยการคัดสรรบทความที่มีคุณภาพมาเผยแพร่,และการเสนอผลงานวิจัยที่เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ และตีพิมพ์ทุก ๆ 6 เดือน/ปี (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม)
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao


วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา: Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao