วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ชื่อวารสาร: วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม: JOURNAL OF INDUSTRIAL EDUCATION
Print ISSN: 1685-3954

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 1 ต.ค. 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการชื่อ “วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม” เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี  วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
Description: JOURNAL OF INDUSTRIAL EDUCATION is made by the Faculty of Industrial Education and Technology. It is the journal of science and technology. The objective of this journal is to consider publishing in the field of Industrial Education, Education and Technology. The Journal of Industrial Education is estimated the quality in the group 1 of TCI database.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: JOURNAL OF INDUSTRIAL EDUCATION


วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม: JOURNAL OF INDUSTRIAL EDUCATION