วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนชื่อวารสาร: วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน: Journal of Logistics and Supply Chain College
Print ISSN: 2408-2740
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเซน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 12 ม.ค.2563 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวารสารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการดำเนินการจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี จนถึงปัจจุบัน เผยแพร่เป็นราย 6 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ซึ่งมีการดำเนินงานและจัดพิมพ์บทความประเภทต่างๆ ได้แก่ บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)
    Description: The College of Logistics and Supply Chain Journal, Suansunandha Rajabhat University,  ISSN 2408-2740, is a journal of the College of Logistics and Supply Chain, Suansunandha Rajabhat University.  There has been continuous publishing of journal for a period of 3 years up to present.  The journal is published every 6 months, therefore 2 issues annually.   The editorial consists of various kinds of articles i.e. research paper, academic paper, and book review.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน: Journal of Logistics and Supply Chain College