วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อวารสาร: วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University
Print ISSN: 2286-6809
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 9 ต.ค. 2562 วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดรับผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ ดังนี้ 1.เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการทางศาสตร์บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การเงิน และการธนาคาร  2.เพื่อส่งเสริม เผยแพร่การศึกษา ค้นคว้าวิจัยที่มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้วิชาการ ในสาขาวิชาต่างๆ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมกับการบริหาร ทั้งในเชิงจุลภาคและมหภาค  ได้แก่  การบัญชี  การเงินและการธนาคาร  การตลาด  การจัดการ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การประกอบการ  เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เศรษฐศาสตร์  ธุรกิจและระหว่างประเทศ และที่เกี่ยวข้อง
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University


วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University