วารสารการสื่อสารมวลชน

ชื่อวารสาร: วารสารการสื่อสารมวลชน: Journal of Mass Communication
Print ISSN: 1906-2591

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 28 ก.ย. 2562วารสารการสื่อสารมวลชน เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำโดยคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสาร
ในสาขาวิชาต่างๆ มากขึ้น
Description: Journal of Mass Communication is a scholarly journal published by the Faculty of Mass Communication, Chiang Mai University. We work towards clear objectives to deliver scholarly researches/works conducted by scholars and graduate students of mass communication and relevant fields and to encourage and promote scholarly researches, together with developing knowledge of communication in different scholarly disciplines.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Mass Communication


วารสารการสื่อสารมวลชน: Journal of Mass Communication