วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดชื่อวารสาร: วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด: Journal of Medical Technology and Physical Therapy
Print ISSN: 0857-6653
TCIกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 25 มี.ค. 2563 วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (JMTPT) เป็นวารสารของคณะเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด โดยแบ่งประเภทเป็น บทความทั่วไป บทความปริทัศน์ นิพนธ์ต้นฉบับและจดหมายถึงบรรณาธิการ วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม
    Description: Journal of Medical Technology and Physical Therapy (JMTPT) is an official  journal of the Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University, Thailand. JMTPT publishes articles relating to both Medical Technology and Physical Therapy.  Manuscripts are categorized as General article, Review article, Original article and Letter to the editor. JMTPT publishes  three  issues per year;  No. 1 January–April, No. 2 May–August  and  No. 3  September-December.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด: Journal of Medical Technology and Physical Therapy