วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขงชื่อวารสาร: วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง : Journal of Mekong Societies
Print ISSN: 1686-6541
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 17 ก.พ.2563 : –
    Description: The Journal of Mekong Societies has been published by the Center for Research on Plurality in the Mekong Region (CERP), Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand, since 2004. The Journal is indexed by the Thai-Journal Citation Index Center (TCI), ASEAN Citation Index (ACI) and Google Scholar. It was ranked among Thailand’s top five journals in the humanities and social sciences by The Thailand Research Fund in 2011, and among the first tier of journals in the humanties and social sciences by TCI from 2012 to 2024.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง : Journal of Mekong Societies