วารสารการพยาบาลและการศึกษา

ชื่อวารสาร: วารสารการพยาบาลและการศึกษา : Journal of Nursing and Education
Print ISSN: 1906-1773
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 29 ส.ค. 2562 เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ด้านการพยาบาล การผดุงครรภ์ การศึกษาพยาบาล และสุขภาพ2.เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการของพยาบาล อาจารย์พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ3.,เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรทางสุขภาพทั่ประเทศกำหนดการออกวารสารวารสารการพยาบาลและการศึกษา เป็นวารสารราย 3 เดือน กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม
Description: The Journal of Nursing and Education (JONAE) is a peer-reviewed technologicaland scientific jouenal that

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2551) – ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (2559)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Nursing and Education


วารสารการพยาบาลและการศึกษา : Journal of Nursing and Education