วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีชื่อวารสาร: วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี: JOURNAL OF PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGE
Print ISSN: 0858-110x
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 10 ม.ค.2563 วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เป็นวารสารวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับแรกที่จัดพิมพ์เผยแพร่ คือ วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2533) อาจารย์วรดาวดี (วันดี) ธารามาศ เป็นบรรณาธิการคนแรก ปัจจุบัน วารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการทางการพยาบาล (ด้านการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และการบริหารการพยาบาล) และการสาธารณสุข จัดพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553
    Description: Journal of Phrapokklao Nursing College is an academic journal in the field of health sciences. The first published issue was the July – December 1990 issue. Ms Woradawadee (Wandee) Taramas was the first editor. At present, the objective is to disseminate research and academic work in nursing (nursing practice, nursing education and nursing administration) and public health. This journal has been continuously published for two issues per year (Issue 1: January – June and Issue 2: July – December). The journal has been in the TCI database since October 2010.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี: JOURNAL OF PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGE