วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ชื่อวารสาร: วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน : Journal of Public and Private Management
Print ISSN: 0854-9849
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 28 ส.ค. 2562 วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน เป็นวารสารของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มีกำหนดการพิมพ์ออกเผยแพร่วารสารละ 2 เล่มต่อปี (เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐและการจัดการภาคเอกชน โดยบทความทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเป็นบทความที่ได้มาตรฐานและผ่านการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
Description: The Journal of Public and Private Management publishes peer-reviewed scholarly articles and book/article reviews on Public-Private Management. The journal is produced by the Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (GSPA-NIDA). The Journal is bi-annual (June and December) and published in both English and Thai.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2545) – ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (2557)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Public and Private Management


วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน : Journal of Public and Private Management