วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิชื่อวารสาร: วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ: Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences)
Print ISSN: 2539-5939
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 8 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิได้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการวารสารวิชาการ เมื่อ ปี พ.ศ. 2558 ขอบเขตของวารสารเป็นวารสารทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกวารสารวิชาการเล่มแรก ปีที่1 ฉบับที่ 1,(Thai Journal Citation Index Centre : TCI ) วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 ทางคณะผู้จัดทำวารสารจะพัฒนาให้เป็นแหล่งรวมรวมบทความวิชาที่คุณค่าเพื่อก่อประโยชน์ทางวิชาการยิ่งยิ่งขึ้นไป
    Description:

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ: Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences)