วารสารภาษาและวรรณคดีไทย

ชื่อวารสาร: วารสารภาษาและวรรณคดีไทย: Journal of Thai Language and Literature
Print ISSN: 0857-037x
TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 15 ต.ค. 2562 วารสารภาษาและวรรณคดีไทยเป็นวารสารที่ตีพีมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการทางภาษาและวรรณคดีไทย สำหรับนักวิชาการ ครูสอนภาษาไทย และผู้สนใจทั่วไป เดิมกําหนดออกปีละหนี่งฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป มีกําหนดออกปีละสองฉบับJournal
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Thai Language and Literature


วารสารภาษาและวรรณคดีไทย: Journal of Thai Language and Literature