วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยชื่อวารสาร: วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย: Journal of Thailand Concrete Association
Print ISSN: 2350-9260
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 26 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ได้ถูกริเริ่มจัดทำขึ้น โดยมติของกรรมการวิชาการของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นแหล่งรวบรวมบทความที่มีคุณค่าที่ได้มาจากผลงานวิจัยทางด้านคอนกรีตทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการตีพิมพ์บทความ จะเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้ ทางสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายให้วารสารฯ ฉบับนี้ เป็นวารสารที่มีคุณภาพทางวิชาการ และได้รับการยอมรับในระดับสูง
    Description: Thailand Concrete Association Journal (TCA Journal) is an e-journal published biannually on the website of Thailand Concrete Association. The establishment of Thailand Concrete Association Journal (TCA Journal) was initiated by the Academic Committee of the Thailand Concrete Association with the objective to collect valuable papers which are results of researches or high-valued practices in the field of concrete. Papers both in Thai and English languages are accepted for publication in the Journal. An intensive peer review will be conducted on each submitted paper in order to guarantee high quality of the Journal.


Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย: Journal of Thailand Concrete Association