วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่น

วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่นชื่อวารสาร: วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่น: JOURNAL OF THE OFFICE OF DPC7 KHON KAEN
Print ISSN: 0858-8899
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 7 มี.ค. 2563 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่น ได้เผยแพร่บทความวิชาการ รายงานผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับโดยฉบับที่ 1 ประจำเดือน ม.ค.-เม.ย.,ตีพิมพ์สมบูรณ์สัปดาห์แรกของเดือน พ.ค.ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พ.ค.-ส.ค. ตีพิมพ์สมบูรณ์สัปดาห์แรกของเดือน ก.ย.ฉบับที่3 ประจำเดือน ก.ย.-ธ.ค. ตีพิมพ์สมบูรณ์สัปดาห์แรกของเดือน ม.ค.
    Description: JOURNAL OF THE OFFICE OF DPC7 KHON KAEN Get academic articles, research reports on surveillance, prevention and control of diseases or health hazards.three issues per year – No. 1 January – April – No. 2 May – August – No. 3 September – December

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่น: JOURNAL OF THE OFFICE OF DPC7 KHON KAEN