วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

วารสารเกษตรพระจอมเกล้าชื่อวารสาร: วารสารเกษตรพระจอมเกล้า: King Mongkut’s Agricultural Journal
Print ISSN: 0857-0108
TCIกลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 20 มี.ค. 2563 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า นำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ผู้เขียนสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความที่เผยแพร่ในวารสารได้ทางเว็ปไซต์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
    Description: King Mongkut’s Agricultural Journal has mission to promote academic and research papers in all fields of agriculture and other relevant fields for cognitive construction and academic value to be widely usable both in theory as well as in practice. Authors can submit papers to the journal for review with no publication fees. Full text of the papers can be downloaded freely from the journal website.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า: King Mongkut’s Agricultural Journal