วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ชื่อวารสาร: วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย: Mahamakut Graduate School Journal
Print ISSN: 1685-463
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 9 ต.ค. 2562 เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิขาการ และงานวิจัย ให้คณาจารย์นักวิจัยนักวิชาการและนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตลอดจนแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการบริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Mahamakut Graduate School Journal


วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย: Mahamakut Graduate School Journal