วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดลชื่อวารสาร: วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล : Mahidol Dental Journal
Print ISSN: 0125-5614
TCIกลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 15 เม.ย. 2563 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการวิจัยหรือศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย และการค้นคว้าที่มีคุณค่าเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 3. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างทันตแพทย์ และผู้อื่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่มีการพัฒนาตลอดเวลา 4. เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบัน
    Description: Mahidol Dental Journal. Academic journals are essential for serving as a forum of knowledge sharing, thought provoking, and disseminating of innovation. It is also a platform providing for researchers to have their work published and archived. The mission of the Faculty of Dentistry, Mahidol University, is to gather educational resources relating to dentistry and provide access to the scientific community and those who are interested. Accordingly, Mahidol Dental Journal was established in 1985 and has been publishes triannually since then.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล : Mahidol Dental Journal