วารสารนเรศวรพะเยา

ชื่อวารสาร: วารสารนเรศวรพะเยา: Naresuan Phayao Journal
Print ISSN: 1906-2141
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 8 ต.ค. 2562 วารสารนเรศวรพะเยา จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ และการเสนอผลงานวิจัยที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีกำหนดการเผยแพร่,ปีละ 3 ฉบับ และตีพิมพ์ ทุกๆ 4 เดือน/ปี (ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม) ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบข้อความในบทนิพนธ์ของตน มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับบทความที่ตีพิมพ์เสมอไป
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Naresuan Phayao Journal


วารสารนเรศวรพะเยา: Naresuan Phayao Journal