2 กุมภาพันธ์ วันเกษตรแห่งชาติ

[quote arrow=”yes”] วันเกษตรแห่งชาติ  National Agriculture Day [/quote]

610202_National Agriculture Day_1

 

การเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ โดยมนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายจากพืช สัตว์ ในชีวิตประจำวัน โดยใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค โดยมนุษย์รู้จักเก็บเกี่ยวผลผลิตทางเกษตร นำไปประกอบอาหารรับประทาน สร้างความเจริญเติบโตแก่ร่างกาย นำส่วนต่าง ๆ ของพืชเส้นใยไปผลิตสิ่งทอหรือใช้หนังสัตว์ทำเครื่องนุ่งห่ม ปลูกป่าเพื่อนำไม้ไปเป็นอุปกรณ์การก่อสร้าง สร้างที่พักอาศัย อาคารสถานที่ ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ต่าง ๆ และปลูกพืชสมุนไพร เพื่อนำไปใช้เป็นยารักษาโรค ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ (Kru OR’s Class, ม.ป.ป.)

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ วันเกษตรแห่งชาติ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ วันเกษตรแห่งชาติ

 

 

วันเกษตรแห่งชาติ National Agriculture Day-2 กุมภาพันธ์-ห้องสมุด-มหาวิทยาลัยสยามประเทศไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรม ทำให้มีข้าว และพืชผักสวนครัวมากมายพอที่จะขายในประเทศ และส่งออกไปขายยังต่างประเทศด้วย แต่เป็นเพราะมีสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรมากมาย จึงทำให้มีการจัดงานวันเกษตรขึ้นมา ซึ่งในช่วง พ.ศ.2453 ถึง พ.ศ.2454  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสนับสนุนและเป็นผู้ริเริ่มการจัดงานการแสดงกสิกรรมและพาณิชการ หรือที่เรียกกันในปัจจุบันคือ งานเกษตรแห่งชาติ 

 

 

วันเกษตรแห่งชาติ National Agriculture Day-2 กุมภาพันธ์-ห้องสมุด-มหาวิทยาลัยสยาม

 

โดยทุกๆ ปี จะมีงานที่ถูกจัดขึ้นเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และองค์ความรู้ ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ มีการรวมตัวของเกษตรกรทั่วประเทศไทย ที่จะมารวมตัวกันในวันนี้ เพื่อที่จะจัดกิจกรรมงานวันเกษตรแห่งชาติ ซึ่งจะมีทั้งเหล่าเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สามารถเข้ามาชมงาน และซื้อของหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร หรือการแปรรูป ซึ่งจะมีทั้งอาหาร และของใช้ และ โดยผู้ร่วมงานจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ เช่น เรื่องดิน น้ำ การประมง ปศุสัตว์ พืชพรรณ พันธุ์ข้าว หม่อนไหม ไม้ผล ยางพารา และภูมิปัญญาจากชาวบ้าน

 

 

[quote arrow=”yes”]ประวัติวันเกษตรแห่งชาติ[/quote]

เกษตรแห่งชาติ ในอดีต ปี พ.ศ.2493
ภาพแสดงถึงความนิยมของคนในงานวันเกษตรยุคนั้น ปกหลังนิตยสารเดลิเมล์วันจันทร์ ฉบับที่ 7 2-3 ม.ค. 2493 (ภาพจาก นายเอนก นาวิกมูล)
เกษตรแห่งชาติ ในอดีต ปี พ.ศ.2493
ภาพงานวันเกษตร ปกหลังนิตยสารเดลิเมล์วันจันทร์ ฉบับที่ 7 2-3 ม.ค. 2493 (ภาพจาก นายเอนก นาวิกมูล)

งานเกษตรแห่งชาติ  เกิดขึ้นในช่วงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปีพ.ศ.2453 ถึง พ.ศ.2454 ซึ่งพระองค์ ได้ทรงสนับสนุนและเป็นผู้ริเริ่มการจัดงานการแสดงกสิกรรมและพาณิชการ หรือ งานเกษตรแห่งชาติ ช่วงระหว่างที่มีการจัดงานเกษตรนั้น ก็จะมีความบันเทิงต่างๆมากมาย เช่นการแสดงมหรสพ และแตรวง รวมทั้งจัดแสดงสินค้าทางเกษตรและเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการเพาะปลูกจากในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการประกวดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืช การแนะนำให้รู้จักระบบชลประทานและรัฐบาลสนับสนุนลงทุนจัดงานให้ทั้งหมด  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และรัฐบาลมีนโยบายลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานลง ทำให้การส่งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ก็มีจำนวนลดลงด้วย ซึ่งในช่วงที่บ้านเมืองประสบปัญหาเศรษฐกิจ เป็นเหตุให้ต้องหยุดการจัดงานวันเกษตรไป เพราะขอบเขตของการจัดงานได้เริ่มขยายออกไปอย่างกว้างขวางจนเกินงบประมาณและกำลังคน ซึ่งแม้ งานวันเกษตรจะได้รับความสนใจจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงก็ตาม ซึ่งการจัดงานวันเกษตรในยุคแรกๆ จะใช้ชื่องานว่า “งานวันเกษตร ” หลายปีต่อมารัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดงานเกษตร จึงมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติขึ้น ตั้งแต่วันที่ 3-4 มกราคม พ.ศ.2491 โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ทำให้มีการจัดงานติดต่อกันเรื่อยมา เป็นประจำทุกปี ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

งานเกษตรแฟร์วัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือการจัดแสดงต่างๆ จะเป็นทางหนึ่งที่ชักนำปลุกใจอาณาประชาราษฎร์ ให้ประกอบการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และค้าขายให้เจริญทันสมัย โดยมีจุดประสงค์จะให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งเกษตรกร ได้เรียนรู้พัฒนาการวิชาการใหม่ๆ และเน้นนโยบายที่จะให้เกษตรทุกภาคได้รับทราบความก้าวหน้า และพัฒนาการทางด้านการเกษตรอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ นอกจากนั้นยังเน้นให้เกษตรที่ทำงานหนักมาทั้งปีได้มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจและหาความสำราญในการเที่ยวงาน  จึงมีมติเห็นชอบให้จัดงานวันเกษตรแห่งชาติขึ้น ต่อมาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีได้จัดให้มีการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่าง เรียกชื่องานนี้ว่า “งานเกษตรแฟร์” ซึ่งได้มีการเปลี่ยนรูปแบบงานไปจากเดิม การจัดงานจึงไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการจัดตลาดนัด และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ทำให้เป้าหมายของงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก โดยจะเน้นทางด้านธุรกิจ ผู้ที่มาเที่ยวงานส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษาและข้าราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และบุคคลภายนอกที่มาเดินเที่ยวชมงาน ส่วนพวกเกษตรกรจะมีแต่พวกที่เป็นแม่ค้าหรือพ่อค้าขนสินค้ามาเพื่อขายเท่านั้นมิได้สนใจใฝ่รู้พัฒนาการใหม่ๆ ทางด้านการเกษตร และบุคลากร  (myhora, ม.ป.ป.)


[quote arrow=”yes”]เอกสารอ้างอิง[/quote]

myhora.  (ม.ป.ป.).  วันเกษตรแห่งชาติ.  เข้าถึงได้จาก https://www.myhora.com/ปฏิทิน/วันเกษตรแห่งชาติ.aspx

Kru OR’s Class.  (ม.ป.ป.).  ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการเกษตร.  เข้าถึงได้จาก  https://sites.google.com/site/kruorclass/feeding-habits

ภาพจาก : http://rilc.ku.ac.th/_2016/59-01-08-ku/index.html

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ วันเกษตรแห่งชาติ