วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศชื่อวารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ: NKRAFA Journal of Science and Technology
Print ISSN: 2651-1134
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: โรงเรียนนายเรืออากาศ

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 19 ม.ค.2563 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ รับตีพิมพ์บทความด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยตีพิมพ์ อย่างน้อยปีละ 1 ฉบับ มกราคม – ธันวาคม มีทั้งแบบรูปเล่มและแบบออนไลน์
    Description: NKRAFA Journal of Science and Technology has been publishing articles on science, engineering and technology with target audience of faculty, students and researchers from both inside and outside of the institute. The journal is published at least 1 per year (from January to December). Both the book and online.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ: NKRAFA Journal of Science and Technology