วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ชื่อวารสาร: วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา: NRRU Community Research Journal
Print ISSN: 2286-9581

TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 2 ต.ค. 2562 วารสารชุมชนวิจัย เริ่มดำเนินการและจัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน โดยกลุ่มงานเผยแพร่และบริการการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในชื่อ “วารสารชุมชนวิจัย (Community Research Journal)” และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: NRRU Community Research Journal


วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา: NRRU Community Research Journal