แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด สำนักทรัพยากรบุคล มหาวิทยาลัยสยาม

สำนักทรัพยากรบุคคล แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด doc, pdf


  • ใบลาป่วย, ลากิจ, ลาคลอดบุตร ไทย-eng   .doc | .pdf

  • แบบการประชุมสัมมนา อบรม เยี่ยมชมศึกษาดูงาน   .doc | .pdf

  • ใบขออนุมัติเข้าร่วมประชุม-อบรม-สัมมนา   .doc | .pdf

  • Request Form Recommendation 2019  .doc | .pdf

สำนักทรัพยากรบุคคล แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด มหาวิทยาลัยสยาม

Leave a Comment

Your email address will not be published.