วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตชื่อวารสาร: วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต: Phuket Rajabhat University Academic Journal
Print ISSN: 1905-162x
TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 21 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยหรือผู้สนใจ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการ อีกทั้งเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการทั้งภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานต่างๆ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกำหนดออกวารสารปี ละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน ฉบับ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม)
    Description: Our journal policy is to pubblish high quality papers in field of humanities and socials siences. Our target authors and reader is facaculties, students and scholars both inside and outside universities.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต: Phuket Rajabhat University Academic Journal