วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกชื่อวารสาร: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก : Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal
Print ISSN: 2286-6922
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 21 ก.พ.2563 : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นวารสารวิจัย/วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อ รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานของงานวิจัย สู่ระดับมาตรฐานสากล เป็นสื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดระหว่างนักวิจัยทั้งใน และต่างประเทศ และเสริมสร้างให้เกิดผลงานวิจัยใหม่ๆ ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย มีกำหนดเผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ครั้ง (มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม)
    Description: Rajamangala University of Technology Social Science Journal is a journal published various research articles about social sciences and humanities. The journal aims at publishing and promoting a variety of research work focusing on social sciences and humanities. The main results are to make full use of the research findings, to develop researh quality up to meet international standard requirement, and to promote researchers to conduct creative work. In addition, it enhances the researchers’ opportunities to exchange any ideas, concepts, and even innovations. The journal has been published two issues per year: January – June Issue and July – December Issue.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก : Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal