วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์: Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition
Print ISSN: 0125-300x

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 25 ต.ค. 2562 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ปรัชญา นิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และการพัฒนาสังคม, เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจในงานด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition


วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์: Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition